Marknadsarbeid

Treng du ein pådrivar? Iverksetjar? Koordinator?

Ønskjer du meir målretta og systematisk marknadsarbeid? Periodevis meir kapasitet og kompetanse til kundar, produkt, kommunikasjon, nye samarbeidspartnarar?
Eller berre avlastning for ei tid?

Gjennom CreaNor får du ein strukturert ressursperson på dagen – utan auke i faste kostnader. Du unngår utsetjing og tilsetjing.

Som motivert og engasjert samarbeidspartnar er eg din lett tilgjengelige marknadssjef, seljar, premissleverandør, prosjektmedarbeidar, koordinator, samtalepartar, pådrivar, rådgivar, m.m.

Eller eg assisterar deg i prosessar rundt forretnings-, strategi- og produktutvikling, utan store kostnader eller risiko for deg.

Eg leverar den kapasitet og kompetanse som du periodevis treng, og du betaler berre for avtalt tid.