Mange fordelar med CreaNor

Prisgunstig ordning

* Fast pris
* Ingen sosiale kostnadar
* Kostnadskutt v/opphør
* Minimal opplæring
* Genererar kunnskap til verksemda di
* Støtteordningar

 

Individuelt prega arbeidsmåte

* Operativ omgåande og ved behov
* Ingen blåkopi av andre oppdrag
* Høg og konsentrert innsats over kort tid
* Langsiktig jobbing med minimalt tidsforbruk
* Utvikling - realisering - iverksetjing
* Optimale arbeidsrutinar

Låg risiko

* Inga tilsetjing
* Korte og tidsavgrensa kontraktar
* Fleksibilitet
* Kommersielle målsetjingar
* Gjennomarbeidd konsept

 

Det er lett å måle resultata, vidareføre samarbeidet eller avslutte det.